W toku kursu z przedmiotu student/studentka pozyska wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich cyklów życia. Znajomość specyfiki związanej m.in. z etapami rozwoju fizycznego i motorycznego da podstawy aby w przyszłości student/studentka potrafili diagnozować przyczynny niepowodzeń w szkolnym i poza szklonym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. 

Pozna różne koncepcje rozwoju człowieka, oraz zdobędzie wiedzę o czynnikach funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych, które determinują życie jednostki. Znajomo czynników i ich skutków da możliwość w przyszłości poszerzania wiedzy w celu wdrażania działań profilaktycznych i oraz terapeutycznych

Będzie potrafił/potrafiła wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji zaobserwowanej w praktyce. W toku zajęć nauczy się szukać adekwatnych argumentów, analizować materiał dostępny w literaturze przedmiotu oraz innych źródłach np. bazach danych, ekspertyzach itp.

Na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, będzie umiał/umiała rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań dzieci i osób dorosłych co w przyszłości pozwoli na doskonalenie wiedzy z zakresu wspomagania jednostek i rodzin w sytuacjach trudnych, np. w przypadku niewydolności wychowawczej rodzin objętych pomocą pracownika socjalnego i asystenta rodziny.  

Poprzez udział w zajęciach nauczy się promować zachowania rekreacyjne i zdrowotne w środowisku.