Celem zajęć jest zaprezentowanie i przybliżenie studentom podstaw etyki ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pedagogicznych. 


Przedmiot Media w edukacji jest związany z zapisami podstawy programowej - edukacja medialna, obejmuje szereg zagadnień związanych z mediami i ich wykorzystaniem w edukacji:

- zapoznanie z funkcjonowaniem mediów, ich najistotniejszych cech i mechanizmów oddziaływania.

- wykorzystywanie mediów jako narzędzi edukacji i źródeł wiedzy pomocy naukowych; poznanie praktycznych umiejętności wykorzystania mediów w realizacji zadań dydaktycznych;

- umiejętność korzystania z mediów w pracy pedagogicznej, ocena oprogramowania edukacyjnego właściwy dobór środków

- kształcenie umiejętności metodycznych dotyczących odbioru mediów, rozumienia oddziaływań i zastosowań współczesnych mediów w szeroko rozumianej edukacji i wychowaniu medialnym

- budowanie umiejętności świadomego i skutecznego posługiwania się mediami, kształtowanie krytycznej postawy wobec nich,uświadomienie zagrożeń medialnych

- konieczność rozwijania kompetencji medialnych przez uczniów, nauczycieli i rodziców.


Celem kursu jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: zasady prawa rodzinnego, instytucja małżeństwa i małżeńskich stosunków majątkowych, ojcostwo i macierzyństwo, wykonywanie władzy rodzicielskiej, opieka zastępcza nad dzieckiem, oraz instytucje zastępujące rodzinę biologiczną.