Celem przedmiotu jest przedstawienie stanu prawnego w dziedzinie postępowania karnego. Omówienie wskazanej problematyki pozwoli studentom przyswoić podstawowe zasady procedury karnej ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przed sądem. Zdobycie wiedzy teoretycznej opartej i wzmocnionej poznaniem norm prawnych, w szczególności uregulowań kodeksu postępowania karnego, przygotuje studentów do poznania kolejnych etapów postępowania karnego. Pozwoli to na uzyskanie przez studenta kompleksowej wiedzy z obszaru postępowania karnego oraz umożliwi zdobycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej, a także w dalszym kształceniu.

Założeniem jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania postępowania administracyjnego, w tym m.in. poszczególnych etapów postępowania, roli organów administracyjnych w postępowaniu, praw i obowiązków osób i podmiotów biorących udział w postępowaniu.

Wykład ma umożliwić również zapoznanie się z szeroko rozumianą praktyką stosowania przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego i roli obywatela jak i przedsiębiorcy w tym postępowaniu.

Szczególnym celem jest przygotowanie studenta  do  samodzielnego  rozwiązywania  zagadnień  związanych  z  interpretacją norm prawnych  z przedmiotowego zakresu. 

Student powinien posiadać sprawności językowe w swobodnym porozumiewaniu się językiem angielskim z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, finansów publicznych i prawa finansowego, zamówień publicznych, prawa i postępowania administracyjnego, technik negocjacji i mediacji.